Grote voorraad aan bumpers bij T-parts
T-Parts
en
0
€ 0,00
Home

Shopping cart

0 Articles
Add products to your cart.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Neem contact met ons op


Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1 Definities

1.1 T-parts: gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 71504508 handelend onder de naam T-parts.

1.2 Website: de website van T-parts, te raadplegen via www.t-parts.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

1.3 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Overeenkomst aan gaat met T-parts en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen T-parts en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.


Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van T-parts zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor T-parts slechts bindend, indien en voor zover deze door T-parts uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3 Prijzen en informatie

3.1 Alle op de Website en in andere van T-parts afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. T-parts kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van T-parts afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

3.4 T-parts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.


Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van T-parts en het voldoen aan de daarbij door T-parts gestelde voorwaarden.

4.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt T-parts onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft T-parts het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 T-parts kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien T-parts op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.


Artikel 5 Registratie

5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

5.2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

5.3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. T-parts is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of T-parts daarvan in kennis te stellen, zodat T-parts gepaste maatregelen kan nemen.


Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst

6.1 Zodra de bestelling door T-parts is ontvangen, stuurt T-parts de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

6.2 T-parts is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

6.4 Indien T-parts de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

6.5 T-parts raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit. Specifiek voor Klanten handelend in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt dat zij eventuele gebreken binnen 7 dagen ontvangst moeten melden aan T-parts, daarna vervallen alle rechten op herstel, vervanging, schadevergoeding etc.

6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

6.7 T-parts is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 7 Herroepingsrecht/retour/verzending

7.0. Na het bestellen van u product wordt de product door ons gelevered of door postNL, DPD, GLS, DHL, binnen 1 a 2 dagen, inverband met drukten en feestdagen zal dat wat langer zijn.


7.1 Inruil of retourneren van bestelde of op locatie afhallen onderdelen is niet mogelijk.

De foto’s van de producten dienen enkel ter oriëntatie. Vraag en vergelijk het artikelnummer, zodat gegarandeerd is dat deze ook geschikt is voor uw voertuig. Vanwege de nieuwe EU-wetgeving en de geplande wijzigingen in het wetboek van koophandel bent u bij aankoop van al onze gebruikte producten gebonden aan de volgende voorwaarden; stel uw vragen alstublieft alvorens u tot een aankoop overgaat.Het artikel wordt "zoals het is" door ons verkocht, dit betekent; door tot aankoop van het onderdeel over te gaan, stemt u er uitdrukkelijk mee in volledig af te zien van de wettelijke garantie / garantie / retourregeling voor gebruikte goederen. Koop niet als u het niet eens bent met deze bepalingen.Aan advertenties kunnen geen rechten worden ontleend. Door tot aankoop van onderdelen over te gaan, accepteert u automatisch de op de webpagina vermelde algemene voorwaarden van T- Parts.


Artikel 8 Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan T-parts volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. T-parts is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de T-parts is gewezen op de te late betaling en T-parts de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is T-parts gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. T-parts kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 9 Garantie en conformiteit

9.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door T-parts een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.

9.2 T-parts staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat T-parts er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

9.3 Een door T-parts, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

9.4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt T-parts daarvan in kennis te stellen.

9.5 Indien T-parts de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.


Artikel 10 Klachtenprocedure

10.1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform het artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van T-parts, dan kan hij bij T-parts telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

10.2 T-parts geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op die klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal T-parts binnen 7 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

10.3 Indien (Bedijfsnaam) is aangesloten bij een organisatie voor alternatieve geschillenbeslechting, wordt dit duidelijk op de Website vermeld inclusief verwijzing naar de instantie. Klant die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf kan zich eventueel ook wenden tot https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Artikel11 Aansprakelijkheid

11.1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

11.2 De totale aansprakelijkheid van T-parts jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

11.3 Aansprakelijkheid van T-parts jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op T-parts jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van T-parts.

11.5 De aansprakelijkheid van T-parts jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant T-parts onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en T-parts ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat T-parts in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij T-parts meldt.

11.7 In geval van overmacht is T-parts niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.


Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van T-parts.


Artikel 13 Persoonsgegevens

13.1 T-parts verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.


Artikel 14 Slotbepalingen

14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar T-parts gevestigd is.

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.


Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.


T-parts

Plompertstraat 20

3087BD Rotterdam


Tel: +31103220602

Email: t-parts@hotmail.com


IBAN: NL92INGB0008631946

BIC: INGBNL2A

KVK: 71504508

  1. BTW: NL002370563B59


Can't find what you were looking for?

One of our expert employees will be happy to help you.

Call us now!